dimecres, 3 de juny de 2015

TREBALL DE SÍNTESI 2N D' ESO

CONTINGUTS PER AVALAUCIONS 2N D'ESO

RECUPERACIÓ CATALÀ 2N D’ESO.  CONTINGUTS PER TRIMESTRES
1a AVALUACIÓ
1.       Diferenciar els diversos tipus de textos.
2.       El text explicatiu. Parts d’aquest.
3.       Ortografia.
4.       Diftongs creixents i decreixents
5.       Antònims i sinònims
6.       Hiperònims i hipònims
7.       L’Apòstrof i la contracció de l’article (l’, pel, del, cal).  Casos que no s’apostrofen
8.       Tipus de noms (concrets, abstractes, propis, comuns, individuals i col·lectius)
9.       “Poc, gaire, res, molt, massa, força i bastant”
10.   Distingir entre pronoms, adverbi  i determinants
11.   Masculins i Femenins
12.   Distingir i saber les categories gramaticals

2a AVALUACIÓ
1.       Les segones errades
2.       Els verbs. Formes personals i no personals (infinitiu, gerundi i participi)
3.       Verbs cantar, témer, perdre, servir, dormir. Tots els temps verbals
4.       Els tipus de sintagmes (SN, SV, S Adj., S. Adv.)
5.       El Sintagma nominal + el Sintagma Verbal Predicat.
6.       Identificar un i altre. Identificar el subjecte i el predicat de l’oració.
7.       El subjecte el·líptic
8.       Verbs impersonals
9.       El text narratiu. Parts.
10.   El text narratiu. (tipus de narrador, tipus d’estructura lineal o discontínua, de temps, d’espai, de personatges, de mòbil...)

3a AVALUACIÓ
1.       La poesia. Mètrica. (recompte de síl·labes, elisió, sinalefa, versos d’art major o menor, rima assonant o consonant, rima femenina o masculina, tipus d’estrofa (tercet)...
2.       Figures retòriques o literàries (metàfora, comparació, paral·lelisme...)
3.       Paraules amb a/e àtones. (Excepcions)
4.       Paraules amb o/u àtones (excepcions)
5.       Tipus de noms (concret, abstracte, individual, col·lectiu, propi o comú)
6.       El gènere i el nombre del substantiu. (Fer el masculí i femení  i el plural dels noms) Fer el doble plural (-s/-os)

7.       Excepcions  i paraules que tenen un significat diferent depenent del gènere ( el llum/ la llum)