dilluns, 6 d’octubre de 2014

SINÒNIMS, ANTÒNIMS, MOTS POLISÈMICS,HOMÒNIMS, HIPERÒNIMS I HIPÒNIMS. REFORÇ I AMPLIACIÓ.

(imatge de goalbookapp.com)
HOLA HIPÒNIMS D'UN GRAN HIPERÒNIM!! ANTÒNIMS D'UN SINÒNIM!! 
SÍ, VA DE LÈXIC...

3. Lèxic

 3.1. Sinònims

Mots diferents que tenen el mateix significat.
Ex.: apertura, inici, començament... 

3.2. Antònims

Mots que tenen el significat contrari.
Ex.: lliure-esclau

 3.3. Polisèmics
Mots que tenen diversos significats. Al diccionari tenen la mateixa entrada però amb diverses accepcions o significats del mot. Entre les diverses accepcions hi ha una relació de semblança per la forma, el color...
Ex.: granota. 1a accepció animal amfibi... 2a accepció vestit d’una sola peça amb mànigues i que se solen posar els mecànics per a treballar.

 3.4. Homònims

 Mots que tenen la mateixa forma, però que tenen diferent significat. Apareixen al diccionari amb entrades diferents.
Ex.: 1.set. Necessitat de beure aigua. 2.set. El número set,7. 3.set. En el tennis, cada una de les parts en què es divideix un partit.

 3.5. Hiperònims
Mots que tenen un significat més ampli que uns altres, els quals els inclouen.
Ex.: moble (inclou taula, cadira, armari, tauleta de nit...), família (pare, mare, cosí, germana, nora, cunyat...).

 3.6. Hipònims
Mots que s’inclouen en el significat general d’un hiperònim.
Ex.: taula, cadira, armari, tauleta de nit, pare, mare, cosí, germana, nora, cunyat...

EXERCICIS ED CRUÏLLA 2N ESO REFORÇ
(PER A TOTS ELS 2NS)

1. Destria en cada grup de mots, els sinònims dels antònims:
a) diversitat: abundància, unitat, multiplicitat, complexitat, homogeneïtat, varietat.
b) exagerar: disminuir, ampliar, augmentar, minvar, engrossir, reduir.
c) fals: fingit, fictici, real, segur, aparent, legítim.
d) lleure: oci, treball, descans, esbarjo, ocupació, vacances.
e) mantenir: conservar, defensar, malmetre, destruir, alterar, salvar.
f) mesclar: barrejar, triar, remenar, ajuntar, separar, entrecreuar.

g) molest: agradable, carregós, plaent, alleugeridor, emprenyador, impertinent.

2. Busca l’hiperònim de cada sèrie d’hipònims:
a) cabra, lleó, gossa, mosquit, llangardaix.
b) poma, pera, mandarina, síndria, albercoc.
c) fuster, professora, metgessa, infermer, dentista.
d) pèsols, cigrons, llenties, fesols, faves.
e) boina, barretina, gorra, bombí, pamela.
f) taronjada, llimonada, orxata, suc, aigua.
g) diamant, robí, topazi, safir, maragda.

3. Relaciona cada expressió figurada amb el seu significat: EXPRESSIONS FIGURADES 
Estar pels núvols.
Donar una empenta.
Donar veus.
Seguir món.
Pujar a cavall.
Fer-se la barba d’or.

SIGNIFICATS
Fer circular una nova.
Viatjar.
Dominar.
Enriquir-se.
Ésser car, inabastable.
Ajudar, agilitzar.

4. Relaciona cada adjectiu amb la definició que li correspongui:
adust · angost · honest · just · nefast · venust
a) Amb exactitud, sense deixar gens de marge.
b) Que ha estat marcat per esdeveniments funestos.
c) De geni eixut, aspre.
d) D’una gran bellesa.
e) Que no s’oposa als bons costums.

5. Relaciona cada adjectiu amb el seu antònim:
a) amarg animat
b) esbalaït apagat
c) confús descoratjat
d) fictici dolç
e) entusiasta clar
f) encès real

6. Assenyala, en cada cas, el tipus de relació que hi ha entre les diferents accepcions d’aquests mots polisèmics:
a) flaix: 1. Aparell que produeix un esclat lluminós que permet impressionar una pel·lícula fotogràfica quan no hi ha prou llum natural. 2. Notícia breu i sintètica. 3. Pla de durada molt breu que trenca la continuïtat normal d’una acció cinematogràfica, en què es mostra només un detall característic.

b) energia: 1. Potència activa d’un organisme. 2. Capacitat d’obrar o de produir un efecte. 3. Capacitat d’un sistema físic d’efectuar treball.
c) cosmopolita: 1. Que considera tot el món com a pàtria seva. 2. Que viu tan aviat en un país com en un altre. 3. Que es roba a tot arreu del món. 4. On hi ha sempre gent de molts països.
d) colar-se: 1. Introduir-se sense permís o sense pagar entrada en algun lloc. 2. Passar al davant d’algú, en una cua, sense esperar el torn.

e) bala: 1. Projectil de diverses formes i grandàries que disparen les armes de foc. 2. Petita esfera de terra cuita, de pedra, de vidre o d’altres materials que serveix per a jugar.

7. El mot banc té moltes accepcions i s’utilitza sovint en sentit figurat. Fes un frase amb cadascuna de les accepcions que et donem a continuació:
banc de fuster: ...........................................................................
banc de sardines: .......................................................................
(Llengua catalana, Ed. Castellnou)

8 Comenta el llenguatge figurat d’aquesta estrofa:

A mig aire de la serra .................................................................
veig un ametller florit: ...............................................................
Déu te guard bandera blanca .....................................................
dies ha que t’he delit. ................................................................

9.Digues a quin camp semàntic pertanyen els mots autobús, autocar, taxi i cotxe familiar. Després respon
les preguntes següents:
a) Què tenen en comú l’autocar i l’autobús? Per a què s’utilitzen? Què els diferencia?............................................................................
b) Què tenen en comú el taxi i el cotxe familiar? Què els diferencia?..........................................................................................
c) Defineix, cada un d’aquest mots:
autobús: ..............................................................................................
autocar: ..............................................................................................
taxi: ....................................................................................................
cotxe familiar: ................................................................................

9.En un full a part, fes el mateix amb els mots tren, metro i tramvia.

10. Relaciona cada mot de l’esquerra amb el seu antònim:
a) ignorant                                 1 net
b) dòcil                                      2 discret
c) brut                                        3 plàcid
d) xerraire                                 4 silenciós
e) valent                                    5 rebec
f) treballador                             6 decidit
g) xafarder                                7 dropo
h) violent                                  8 savi
i) brètol                                     9 poruc
j) vacil·lant                              10 bonastre

11. Completa la graella amb els sinònims i els antònims dels adjectius següents:
sinònims                           antònims
a) balder
b) cridaner
c) empolainat
d) extremat
e) adornat
f) elegant
g) rebregat

12. Relaciona els mots d’una columna amb els de l’altra:
a) cinturó              1 solapa
b) agulla               2 botó
c) sabata               3 veta
d) màniga             4 camals
e) pantalons         5 cordons
f) espardenya       6 sivella
g) coll                  7 puny
h) trau                  8 didal

ACTIVITATS D'AMPLIACIÓ (NOMÉS  PER A 2N X)-
1.Substitueix els mots en cursiva per l’adjectiu culte corresponent (derivat directament del llatí o del grec) que tens en el quadre. Si et cal, fes-lo concordar.
eòlic, capil·lar, bucal, ocular, cervical, forestal, felí, fluvial, lacti, renal
a) Cada estiu hi ha molts incendis al bosc. ....................................
b) El iogurt i el formatge són derivats de la llet. ...........................
c) L’han hagut d’internar urgentment a causa d’una afecció dels ronyons. .............................
d) Aquesta artista té una mirada de gat. .............................................
e) Per preveure la calvície m’he fet un tractament dels cabells. ............................................
f) Per estalviar petroli hauríem d’aprofitar més l’energia solar i del vent. ...................................
g) A partir d’una certa edat cal fer-se periòdicament una revisió dels ulls. .............................
h) Les institucions volen potenciar la navegació pel riu. ............................................
i) Per prevenir malalties, és molt important la higiene de la boca. ............................................

j) L’accident de cotxe li va causar una lesió a les vèrtebres del coll. ............................................

2.Restitueix al seu estat original aquest text de Josep Pla. Per fer-ho, substitueix cadascun del mots que hi ha entre parèntesis per un altre de significat més específic d’entre els que et proposem. Després, torna a llegir el text i compara’ls.
trànsit, travessia, embarcar, dogues de castanyer, mestral, velers, bergantí, hissàrem, tripulat, salpàrem, bótes
Quan jo era petit, la meva salut fou molt escassa. Els meus pares decidiren (posar) .................... -me en un dels (vaixells) ......................... de la seva propietat que feien el (recorregut) ..................... d’Itàlia.
Generalment anaven a Ànzio a carregar (fustes) ............................... per a (recipients) ..........................
Els meus pares cregueren que (un viatge) ....................... per mar m’enfortiria i em faria tenir gana.
(Sortírem) ....................... de Cadaqués amb un (vaixell) ...................... familiar (conduït) ....................per gent d’aquest poble, excel·lents navegants. Era l’hivern i (pujàrem) ...................... veles amb (vent)...................... fresc.

Josep Pla, Contraban (fragment adaptat)

3.Completa les frases següents amb el mot adequat: (Compte amb els falsos sinònims!)
a) Des que vaig ............................ (provar / tastar) les maduixes amb nata, en demano sempre.
b) El peix ............................... (gran / gros) es menja el petit.
c) El congrés va comptar amb un gran ............................. (nombre / número) d’assistents.
d) Cada vegada que plou s’inunda el ............................... (soterrani / subterrani).
e) Aquesta salsa és tan picant que fa caure d’ .................................... (espatlles / esquena).
f) M’he quedat sense foc. Algú té una .......................... (caixa / capsa) de llumins.
g) M’he escaldat la mà i ara la tinc plena de ................................ (butllofes / ampolles).
h) L’han ............................. (anomenat / nomenat) cap de secció.
i) L’arquitecte m’ha ensenyat el ................................. (planell / plànol) del pis.
j) L’has de ............................. (doblar / doblegar) per la línia de punts.
k) Entre d’altres documents, he de presentar un certificat .................... (metge / mèdic).

l) Has de ............................. (empegar / pegar) la teva foto al requadre.

4.Escriu el que designa cada definició:
a) ..............................: dany que sofreix un aparell, una màquina.
b) ..............................: espai comprès entre dues parets que formen angle.
c) ..............................: conjunt de persones que es reuneixen per parlar.
d) ..............................: persona que representa un país en un altre país.

5. Completa les frases amb una de les paraules proposades entre parèntesis:
a) Heu de signar l’........................ (acta/acte) de la reunió.
b) ..................... (Compta/Compte) fins a deu i ja pots obrir els ulls.
c) Súria és .................... (entra/entre) Manresa i Cardona.
d) Em fa l’..................... (afecte/efecte) que avui no vindran.
e) Posi’m una ....................... (lliura/lliure) de sardines.
f) La nau ....................... (espacial/especial) va sortir del cap de Creus.
g) Em passes el .........................., si et plau? (regla/regle).
h) Això no m’.................. (afecta/afecte) gens.
i) El seu ........................ (tracta/tracte) era molt bo.

j) Si vols civada, vine amb un ....................... (cova/cove).

6.Els sufixos solen fer canviar la categoria gramatical del mot primitiu. Escriu un derivat dels mots següents tenint en compte el canvi de categoria gramatical indicat. 
Exemple: pèl (N → adj.): pelut
a) pluja (N → adj.): ..........................................................................
b) mar ( N → V): .............................................................................
c) hospital (N → V): ........................................................................
d) dormir (V → N): ..........................................................................
e) somiar (V → adj.): .......................................................................
f) rondinar (V → adj.): .....................................................................
g) coix (adj. → V): ............................................................................
h) brut (adj. → N): ............................................................................

i) feliç (adj. → adv.): ........................................................................

7.Hi ha noms d’animals que, per habilitació, equivalen a un adjectiu qualificatiu. Per exemple, un home porc equival a un home brut. Relaciona els noms habilitats com a adjectius de la columna de l’esquerra amb el significat que adquireixen, a la columna de la dreta:
a) cabra                1 covard, -a
b) gallina             2 fort, -a
c) mula                3 esbojarrat, -ada
d) toro                 4 veloç
e) fura                 5 tossut, -uda
f) lleó                  6 esmunyedís, -sa
g) llebre              7 fidel
h) anguila            8 alt, -a
i) gos                   9 llest, -a
j) escurçó            10 valent, -a
k) girafa              11 estalviador, -a

l) formiga            12 traïdor, -a

8.Escriu un derivat o mot de la mateixa família que sigui abstracte, acabat en -esa, -ència, -ió, etc.
a) tendre: ............................... d) trist: ...........................................
b) coherent: ........................... e) decidit: .......................................

c) concís: ............................... f) inclòs: .........................................

9.Escriu la paraula a què corresponen les definicions següents:
a) ........................: Conducte subterrani per on s’escolen les aigües brutes o residuals.
b) ........................: Persona que transita per una via o lloc públic.
c) ........................: Cantonada d’un edifici que forma un pla tallant al cantell de la façana.
d) ........................: Part de certs estanys o fonts d’on surt amb força, per adorn, un raig d’aigua.
e) ........................: Part lateral d’una via urbana.
f) ........................: Rebaix fet a la vorera per facilitar que els cotxes puguin entrar a la calçada i sortir-ne.
g) ........................: Caixa fixada a la paret o al terra que té una obertura estreta per on poden tirar-s’hi cartes, targetes, plecs, etc.

10.Escriu un mot derivat dels següents:
a) heredar:................................. f) harmonia:.................................
b) honrar:.................................. g) hel·lènic:..................................
c) habitar:................................. h) herba:........................................
d) humà:................................... i) hipòtesi:.....................,,..............

e) hàbil:.................................... j) humil:.........................................

11.S’escriuen amb h els mots que comencen amb els prefixos grecs hidro-, hiper-, hipo-, hemi-, hecto-,hepta-, hexa-, homo-, hetero-, hemo-. D’acord amb aquesta regla anterior, escriu el mot que correspon a cada definició:
a) Sortida de sang de qualsevol part del cos: ...................................
b) Avió que aterra sobre l’aigua: .....................................................
c) Vers de sis síl·labes mètriques: ...................................................
d) Vers de set peus: .........................................................................
e) Sala semicircular: .......................................................................
f) Establiment comercial molt gran: ................................................
g) Mots diferents que es pronuncien de la mateixa manera: ....................................................................

h) Que sent atracció sexual envers els individus de l’altre sexe: ................................................................

DIFTONGS. REFORÇ

(IMATGE DE tantscapstantsbarrets.wordpress.com)
hOLA CARINYETS MEUS!!! 

Aquí tenim la teoria dels diftongs... I MÉS EXERCICIS PERQUÈ ESTÀ COSTANT UNA MIQUETA! PERÒ HO SUPERAREM!!!

2.Diftongs:
Dues vocals que es pronuncien en una mateixa síl•laba.

N’hi ha de dos tipus:

 2. 1. Creixents

- gua, güe, güi, guo, qua, qüe, quï, quo
 Ex.: quatre, pingüí, quòrum

 - A principi de mot: iogurt, iode.

 -Entre vocals: cre-ia, ri-uen, ve-uen

 2.2. Decreixents
 ai, ei, oi, ui, au, eu, iu, ou, uu
 Ex.: mai, Lleida, boira, cuina, palau, teu, riu, pou, duu

EXERCICIS EXTRETS DE LLENGUA CATALANA 2N D'ESO, ED. CRUÏLLA


1. Indica els casos en què hi hagi diftong:
a) maques e) desqualificat i) guitarra
b) aigua    f) quiròfan         j) llengües
c) quota    g) mercat           k) cuinar
d) gerani   h) guió              l) raqueta

2. Completa els espais buits amb c, cu, qu o qü: 
a) __an pensava __è volia s’adonava __e no ho sabia. 
b) Vis__ al cin__è pis d’a__esta __asa. 
c) La __estió és __e estava tot tan__at i barrat. 
d) Per __ulpa de la __osa més insospitada va __omençar a anar tot a mal borràs. 
e) Van estar en __arantena fins __e els van eva__ar. 
f) Ja no volen més __omptes amb __antitats tan baixes, ens hem de re__uperar.

3. Posa u amb dièresi (ü) o sense (u) quan calgui: 
a) unguent e) ambiguitat i) guant b) desqualificar f) paraigua j) questionari c) quocient g) quantificador k) cuirassa d) questionable h) reguitzell l) croqueta 

4. Classifica els mots segons si contenen un diftong decreixent o un diftong creixent:
a) quotidià e) iogurt       i) desqualificació
b) desmai  f) creia          j) guanyar
c) aixeta    g) peixera     k) noia

d) daurat    h) moixernó l) teulada

5. Determina quins grups de vocals no fan diftong:
a) caòtic    e) ambulància i) informació
b) realitat  f) aigüera        j) eixordador
c) baina     g) conquesta   k) descuit
d) foguera h) quarantena  l) quincalla

6. Escriu dièresi quan faci falta:
a) músiques   e) quasi            i) equestre
b) guant         f) frequència    j) guanyador
c) sequència  g) delinquent    k) ambiguitat

d) quart          h) bilinguisme l) piraguisme

7. Separa les paraules següents en síl·labes. Fixa’t en els diftongs.
a) cuina:................................. g) veí:.........................................
b) rei:..................................... h) qüestió:..................................
c) llengua:.............................. i) següent:.................................
d) eina:.................................. j) heura:.....................................
e) desmai:.............................. k) pingüí:....................................
f) paisatge:............................ l) buides:...................................
(Llengua catalana Ed Castellnou)

TIPUS DE TEXTOS

    (Fotografia  de Sininho)
TOTS A RODAR, SEREU ACTORS PER UN DIA!! 
SI EN VOLEU SABER MÉS, MIREU COM US HO PASSAREU DE BÉ TOT TREBALLANT!! 
TIPUS DE TEXTOS
 1. El text descriptiu
Té com a finalitat explicar com és qualsevol element real, les persones, animals, llocs, paisatges, objectes... I dir les seves característiques.
Ex.: Ell era alt i ros, tenia els ulls en forma d’ametlla. Semblava agradable i simpàtic...


 2. El text narratiu
Té com a finalitat narrar fets, reals o fictícies, explicar una història amb un o diversos protagonistes, en un espai i temps concret i una acció. Contes, novel·les.
Ex.: Hi havia una vegada una noia, va sortir al carrer, li va caure una torreta al cap, la van dur a l’hospital i va conèixer el seu ídol perquè estava a l’habitació del costat.


 3. El text conversacional o dialogat
Té com a finalitat reproduir una conversa entre dues o més persones. Fragments de diàlegs de les narracions, teatre o entrevistes.
Ex.: Joana.- M’estimes?
 Marc.- Només una mica.
 Joana.- I què en faré, jo, d’aquesta mica?
 Marc.- Fer-la créixer dia a dia, amor...


 4. El text retòric
Té com a finalitat produir un efecte estètic de bellesa i treballa la llengua. Poemes, eslògans publicitaris, acudits, refranys...
Ex.: un plat blanc, pla, ple de pebre negra està.


 5. El text expositiu o explicatiu
Té com a finalitat informar o transmetre coneixement de manera objectiva, sense donar cap tipus d’opinió. Llibres de text, enciclopèdies, conferències...
Ex.: En català hi ha dos tipus d’accents, l’obert i el tancat...

 6. El text argumentatiu
Té com a finalitat convèncer, oferir al receptor tota una sèrie de raons o arguments per tal que opini el mateix que l’emissor. Articles d’opinió, debats, discursos polítics...
Ex.: jo crec que a l’estiu no podem fer classe perquè és impossible suportar les temperatures tan altes que fa al nostre centre. L’edifici és tot de vidre i la calor es concentra dins i arribem a tenir temperatures asfixiants. Patiríem desmais, no aprofitaríem el temps, a més necessitem un temps de descans...

 7. El text instructiu
Té com a finalitat donar ordres, recomanar passos a seguir per tal de fer alguna cosa. Muntar un moble, una recepta de cuina, l’ús d’un medicament...
Ex.: En primer lloc, tallar unes llesques de pa; en segon lloc, tallar un tomàquet i sucar el pa; en tercer lloc, posar sal i oli a les llesques. I per últim, servir al plat tot acompanyant-lo de pernil salat. I bon profit!


 8. El text predictiu
Té com a finalitat anticipar fets futurs que encara no han passat. La previsió metereològica del temps, els horòscops, les endevinacions...
Ex.: Demà els taure tindran un dia rodó, faran nous amics, coneixeran la seva parella i podran fer un petit viatge si aprofiten l’oportunitat que els sorgirà.

TREBALL
AQUÍ US DEIXO UN EXEMPLE DEL TREBALL QUE HEU DE REALITZAR!! SÓN ALUMNES DE 3R DEL CURS PASSAT! ESPERO QUE US SERVEIXIN D'EXEMPLE.
TENIU TEMPS SUFICIENT, FINS A FINALS DEL 2N TRIMESTRE PER ACABAR-LO!!!

Heu de fer grups, tantes persones com vulgueu de 3r A,B,C, X) per a fer un guió previ i un vídeo que gravareu vosaltres, on han de sortir tots els tipus de text. TOTS HI HEU DE SORTIR!!! AU, A RODAR!!! CINEASTES!!!