diumenge, 11 de setembre de 2011

3r d'ESO. CONTINGUTS I LECTURES PRESCRIPTIVES DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA DE 3R D'ESO. CURS 2011-2012.(imatge de google imatges)

Continguts de Llengua i literatura Catalana de 3r d'ESO

Ús de la llengua:

 ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
- Els gèneres periodístics: la notícia, la crònica i el reportatge
- Els gèneres periodístics d’opinió: la carta al director, l’editorial i l’article d’opinió
- Els gèneres periodístics: l’entrevista

 EL TEXT
- L’adequació i el context
- La coherència
- La cohesió
- El text oral i el text escrit
- El text expositiu
- El text argumentatiu
- El text instructiu
- El text líric
- El text narratiu
- El text dramàtic

Estudi de la llengua. Lèxic.:

 FORMACIÓ DE PARAULES
- La derivació
- La composició i habilitació
- La sinonímia i l’antonímia

Gramàtica:

 CATEGORIES GRAMATICALS I SINTAGMES
- El substantiu: gènere i nombre
- L’adjectiu
- Els determinants
- Preposicions, adverbis i conjuncions
- Els pronoms
- El verb
- Els verbs irregulars

 L’ORACIÓ SIMPLE. FUNCIONS SINTÀCTIQUES.
- El SN i els seus constituents
- L’ordre dels constituents en el SN
- Funcions sintàctiques del SN
- Subjecte i predicat
- Els complements del verb
- Els pronoms personals febles
- La pronominalització dels pronoms personals febles

 L’ORACIÓ COMPOSTA. LA COORDINACIÓ.

 L’ORACIÓ COMPOSTA. LA JUXTAPOSICIÓ.

Història de la literatura
 LA LITERATURA MEDIEVAL:
- Ramon Llull
- Ausiàs March i Joanot Martorell
- Les Cròniques i l’Humanisme

 LA LITERATURA DELS S. XVI-XVIII
- EL SEGLE XIX:
- Romanticisme i Renaixença

 Poesia: Jacint Verdaguer
 Teatre: Àngel Guimerà
 El Realisme i el Naturalisme:
Novel•la: Narcís Oller

Ortografia:

 ELS SONS, LES GRAFIES I ELS FONEMES.
 L’ACCENTUACIÓ
- La síl•laba. L’accentuació.
- L’accent diacrític

 ELS SONS VOCÀLICS
- La vocal neutra a/e
- Les vocals o/u àtones

 ELS SONS CONSONÀNTICS
- B/V
- P/b, t/d, c/g
- G/j, x/ix, tx/ig
- S/ss/c/ç/z
- M/n/mp
- La h
- La r
- La l•l
- L’apòstrof, la contracció i el guionet.


Lectures Prescriptives. Material didàctic:
- Un quadern d’anelles.
- No hi ha llibre escolar.
- Els llibres de lectura obligatòria segons el trimestre

 LIENAS, Gemma: “El Diari vermell de la Carlota”
Ed. Empúries. ISBN: 9788497870337

 TWAIN, Mark: “Les aventures de Tom Sawyer” Ed. La Galera.
ISBN : 9788424681432

 La tercera lectura serà escollida per cadascú d'una llista tancada seleccionada per la professora.