dissabte, 4 de juny de 2011

3r d'ESO. RECUPERACIÓ. QUÈ ENTRA EN CADA AVALUACIÓ?

(imatge de google imatges)
HOLA RECUPERABLES!

Com us vaig dir, aquí teniu la llista dels continguts de la recuperació de català.

Si teníeu alguna avaluació suspesa, ja sabeu que us toca: a estudiar molt i molt! Sobretot no llanceu la tovallola abans d'hora. Creieu en vosaltres i intenteu-ho amb totes les forces. No teniu res a perdre i molt a guanyar! ÀNIMS!

CONTINGUTS PER AVALUACIONS:

1a Avaluació

1a Categories gramaticals. -determinants: articles, demostratius, possessius, numerals, indefinits i quantitatius (fotocòpia repartida i penjada al bloc. )

2a Formació dels gènere(masculí/femení) i nombre (singular/plural) del substantiu i de l' adjectiu.

Exercicis bloc). Estudieu amb moltes ganes, molt especialment, els masculins que fan el doble plural en -s/-os, els noms que són femenins i els fem masculins, tipus anàlisi; o al contrari, masculins que fem femenins- afores; com tots aquells substantius que tenen un significat diferent segons siguin femenins o masculins- el/la fi.

3a La Derivació i la composició. Estudieu quins són els tipus d'afixos ( prefix, sufix, infix) i sobretot quins són els sufixos per formar derivats d'oficis, de noms col·lectius, de noms abstractes,d'accions o verbs,etc.
Us posaré un exercici de separar el lexema o arrel del sufix i un altre de formar derivats. També surt la composició. Recordeu, la formació d'una paraula formada per dos mots ja existents que té un nou significa. Exemple: parallamps.

4a La Premsa. Seccions. La Notícia. Sobretot, heu de saber molt bé les parts de la notícia (avantítol, títol, subtítol, entrada, cos de la notícia) i que la informació s'estructura en piràmede invertida, de major importància a menys.
Us demanaré que en redacteu una!

5a Els verbs regulars. Els models de verbs catalans.
6a L'oració simple. Complement del nom, complement de l'adjectiu, complement de l'adverbi i complements verbals (CD, CI, CC, CRV, Atribut, Predicatiu

7a Anàlisi en forma d'arbre d'una frase

2a avaluació

1a. Pronoms febles. Substitució de CD+ CI.

2a. Pronoms febles. Substitució del CC, de l'Atribut, del CRV, del Predicatiu

3. Verbs irregulars. Gerundis i participis


4.errors bàsics d'ortografia

5. errades que cal evitar (2a part)


3a avaluació

1. Propietats del text: adequació, coherència, correcció i cohesió

Hi haurà una pregunta pràctica, suposo que de corregir allò que no està bé i argumentar, donar les raons per les quals no està bé.


2a El text narratiu. Un text i comentar la trama, la història, els tipus de personatges, el temps, l'espai...


3a El text descriptiu. Parts del text i recursos.


4a La correcció dels contes.


6a. L'oració composta: distingir frases coordinades, juxtaposades i subordinades.

7a. Tipus de coordinades.


Haureu de marcar i distingir entre els diversos tipus de coordinades (disjuntives, copulatives, adversatives, explicatives...).

8a. literatura: les llengües romàniques, els primers textos catalans, els trobadors, Ramon Llull, les Quatre Grans Cròniques i Francesc Eiximenis.

Bé, això és tot! Va, que vosaltres podeu! A estudiar molt!
I sabent tot això a la perfecció, un 10 SEGUR!!! ÀNIMS! ;)